سرخط خبرها
خانه / تحقیقات و پژوهش / آیین نامه امور پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی

آیین نامه امور پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی

 فهرست مندرجات:

 مقدمه

بخش اول :  شورای پژوهشی (تعریف، ترکیب، وظایف، مقررات)

 شورای پژوهشی موسسه طب سنتی و حجامت

حیطه بررسی طرحهای تحقیقاتی و عملکرد شورای پژوهشی موسسه

بخش دوم: موارد اجرائی طرحها

 تعاریف اصلی

چرخه تصویب یک طرح تحقیقاتی

چرخه اجرای یک طرح تحقیقاتی

ضوابط اجرائی طرح تحقیقاتی

مراکز تحقیقاتی وابسته به موسسه

امور حقوقی و انتفاع از نتایج طرح

“پژوهش عبارت است از طرح پرسش بمنظور کسب آگاهی از طریق جسـتجوئی آگاهانه وبر پایه روش علمی وهمراه کوشش ، که در آن کاوش وانجام آزمایش باهدف کشف وتفسیر آگاهی تازه انجام میپذیرد.” ( تعریف سازمان بهداشت جهانی)

 سازمان جهانی بهداشت محور توسعه را سلامت می‌داند و با چنین نگاهی پایه و اساس پیشرفت جوامع، محوریت سلامت در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی وصنعتی آن جامعه بنا نهاده شود و از آنجا که گسترش مرزهای دانش وکشف حقایق وشناخت پدیده های طبیعی برمبنای پژوهش استواراست ، بنابراین اهمیت توجه به مقوله پژوهش محلی از تردید نخواهد داشت.

نهال پژوهش در مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، هنگامی به بار خواهد نشست که در سیری اصولی و برنامه ریزی شده، ودر راستای اولویتهای تحقیقاتی آن جامعه باشد. بنابراین در راستای چنین اهدافی است که داشتن ضوابط و مقررات خاص ضرورت مییابد. براین اساس دستورالعمل اجرائی طرحهای تحقیقاتی در موسسه طب سنتی و حجامت با استفاده از قوانین و بخشنامه های موجود وهمچنین تجارب وتوصیه های اهل فن تهیه وتدوین شده است.

این آیین نامه درکل به دو موضوع عمده میپردازد :

 ١ – تشکیلات و مقررات شورای پژوهشی موسسه طب سنتی و حجامت

 ٢ – قوانین و مقررات اجرائی طرحهای تحقیقاتی در زمینه طب سنتی و مکمل و حجامت

 به منظور تهیه وتدوین برنامه های پژوهشی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی ، شورای پژوهشی در موسسه طب سنتی و حجامت تشکیل می شود که شامل موارد زیراست:

  ماده ۱ – تعریف :

 شورای پژوهشی موسسه  عالیترین مرجعی است که کلیه خط مشیها و امور زیربنائی تحقیقاتی و پژوهشی موسسه  (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین وتبین میگردد.

 ماده ۲ ترکیب شورا:

 شورای پژوهشی موسسه  مرکب از اعضای زیرمیباشد:

 الف_ رئیس هیأت مدیره موسسه طب سنتی و حجامت

ب _ مدیر امور پژوهشی موسسه طب سنتی و حجامت

ج _ دو تن از اعضا هیأت علمی موسسه طب سنتی و حجامت که دارای سابقه علمی برجسته  می باشند.

د _ در صورت نیاز روسای نمایندگی های موسسه و یا مراکزتحقیقاتی وابسته به موسسه طب سنتی و حجامت

ز _ اعضاء هیئت علمی دیگر مؤسسات، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، نویسندگان و … که در جهت سلامت جامعه فعالیت دارند.

 ماده۳ ضوابط تشکیل شورای پژوهشی موسسه به شرح زیراست:

 بند ۱ : شورای پژوهشی موسسه حداقل هر دو هفته یکبار در محل موسسه طب سنتی و حجامت تشکیل جلسه میدهد.

 بند ۲ : ریاست شورای پژوهشی موسسه  در کلیه جلسات عادی و فوق العاده شورا با رئیس هیأت مدیره موسسه است. و در غیاب ایشان مدیر امور پژوهشی عهده دار اداره جلسات میباشد.

 بند ۳ :جلسات شورای پژوهشی موسسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد وتصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد.

بند ۴ : درجلسه شورای پژوهشی موسسه از سوی مدیر امور پژوهشی موسسه یک نفر بعنوان دبیر جلسات انتخاب و به اعضای شورا معرفی خواهد شد. این فرد نباید الزاما از اعضای شورا باشد.

 تبصره : وظایف دبیر شورای پژوهشی موسسه موارد زیر است:

تنظیم برنامه کاری شورا با نظر رئیس هیأت مدیره موسسه ، مدیر امور پژوهشی و اعضای شورا

هماهنگی برای برگزاری جلسات شورا

شرکت در کلیه جلسات و تهیه صورتجلسه ها

پیگیری کلیه اموریکه بصلاحدید شورا به وی واگذار می شود

 ماده ۴ مصوبات و وظایف اعضاى شورای پژوهشی موسسه طب سنتی و حجامت بشرح ذیل میباشد:

 الف – همکاری با مدیریت أمور پژوهش  برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات مدیریت موسسه

 ب – ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی ازجمله :

  •  بهبود شرایط ورفع موانع تحقیق در موسسه
  • هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق درموسسه
  • مشارکت با سایر سازمانهای مرتبط در اجرای طرحهای پژوهشی وتعیین نحوه همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی داخل وخارج از کشور
  • بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای علمی در زمینه طب سنتی و مکمل

ج – تهیه وتدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق

د – بررسی وتدوین وپیشنهاد برای برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هرچه بیشتر طب سنتی و مکمل

 ه – پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزشی

 و – تهیه وتدوین طرح های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط

 ز – بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که هیأت  رئیسه  موسسه به شورا ارجاع میدهد

 ح – تصویب طرحهای پژوهشی داخلی و خارجی موسسه

 ط – ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی و اعضای انجمن حجامت ایران به تالیف وترجمه کتب ونوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ ونشر آثار علمی

 ی – پیشنهاد آئین نامه نحوه تدوین کتب علمی وپژوهشی برمبنای ضوابط مصوب به هیأت مدیره موسسه

 ک – ارزیابی میزان توانمندی علمی وسنجش قابلیت فارغ التحصیلان دوره های موسسه برای کار در جامعه از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی ویژه

 ل – تعیین وپیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی در زمینه طب سنتی و مکمل

 م – برنامه ریزی فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی

 ن – پیشنهاد اهداف وخط مشی پژوهشی موسسه

 تبصره : ابلاغ اعضای شورای پژوهشی موسسه  بوسیله رئیس هیات مدیره موسسه  صادر میشود.

 ماده ۵ :  وظایف اصلی مدیر امور پژوهشی موسسه طب سنتی و حجامت بشرح ذیل میباشد:

 بند ١ – فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرای طرح

 بند ٢ – پیگیری و ترغیب مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایان یافته به موسسه جهت کاربرد آن در عرصه های مختلف علمی وعملی

 بند ٣ – تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی موسسه وتعیین ومعرفی پژوهشگران ممتاز به  شورای پژوهشی موسسه

بند ۴ – ارائه خط مشی وتعیین وتصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای موسسه جهت اخذ واحد پایان نامه از دانش پژوهان دارای مدرک کارشناسی ارشد و به بالا

 بند ۵ – برنامه ریزی جهت تدوین ،تالیف وترجمه کتاب وارائه مقالات در سمینارهای داخلی وخارجی باهماهنگی شورای پژوهشی

 بند ۶ – بررسی واظهار نظر در مورد سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های پیشنهادی از بخش اموزش موسسه

 بند ۷- برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها

 ماده ۶ – حیطه بررسی طرحهای تحقیقاتی و عملکرد شورای پژوهشی موسسه:

 بند ۱ – شورای پژوهشی موسسه (گروههای آموزشی پژوهشی ) طرحهای تحقیقاتی پیشنهاد شده بوسیله اعضای هیئت علمی وغیرعلمی موسسه را بطور دقیق ازجنبه های علمی وتاحد لازم از نظر متدلوژی تحقیق بررسی و تائید یا رد می نمایند.

 بند۲ – شورای پژوهشی مؤسسه طرحهای تحقیقاتی پیشنهاد شده بوسیله أعضائ انجمن حجامت و محققین طب سنتی و مکمل  را بطور دقیق ازجنبه های متدلوژی تحقیق و تا حد لازم از نظرکلیات علمی و اخلاقی بررسی و تصویب یا رد مینماید.

 بند۳ – شورای پژوهشی موسسه طرحهای تحقیقاتی را بطور دقیق از دیدگاه اولویت بندیهای کشوری و دانشگاهی ، هزینه ها ، متدولوژی تحقیق وهمچنین در صورت لزوم ازنظر پرسشهای علمی واخلاقی که بصورت موردی پیش خواهد آمد بررسی مینماید.

 ماده ٧– طرح تحقیقاتی به مجموعه مطالعات ویا عملیات اجرائی ویا هردو گفته میشود که منجر به تولید علم و فنآوری ( مانند تهیه و تدوین اطلاعات ، تهیه نرم افزار، بانک اطلاعاتی، مجموعه سازی، تولید ابزاربصورت سخت افزار، ارائه خدمات بصورت سخت و نرم افزاری، راه اندازی روشی جدید در زمینه های مختلف علمی و …) و بطور کلی ارائه راه حل برای معضلات موجود شود.

 ماده ۸ -واجدین شرایط اجرای طرح تحقیقاتی : اعضای هیئت علمی و اعضای انجمن  موسسه میتوانند بطور فردی ویا گروهی برای ارائه وانجام طرحهای تحقیقاتی اقدام نمایند.

 تبصره : گروه‌ها و افراد خارج از مؤسسه هم می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را به مؤسسه ارائه و پیشنهاد دهند تا در صورت تصویب، مورد استفاده قرار گیرد.

 ماده ۹ طرح دهندگان (همکار اصلی ، مجری یا مجریان طرح) : اعضاى انجمن حجامت و یا اعضای هیئت علمی یا غیر هیئت علمی وابسته به یکی ازمراکز تحقیقاتی و بیمارستانها یا موسسات مرتبط میباشند که طرح تحقیقاتی با همفکری ایشان تهیه شده ومسئولیت مستقیمی در رابطه با اجرای کل طرح یا بخشی از آن دارند.

 ماده ۱۰ – مدیراجرایی طرح : به فردی اطلاق میگرددکه جزو همکاران طرح بوده و با توافق جمعی طرح دهندگان و طبق ضوابط اجرای طرحهای تحقیقاتی دانشگاه در مورد موضوع طرح (که تحت عنوان طرح تحقیقاتی مشخص میگردد) گروه تحقیق را هماهنگ ساخته و مسولیت اجرای طرح از نظر مالی ، حقوقی و اداری بعهده ایشان است. برای به اجرا درآوردن طرح لازم است مدیر اجرایی از طرف طرح دهندگان بصورت کتبی به مدیریت امور پژوهشی موسسه  معرفی گردد.

 تبصره ۱ : مدیر اجرایی طرح ازبین مجموعه همکاران طرح انتخاب شده و بواسطه این انتخاب از سوی موسسه برای وی مزیت و امتیاز علمی یا رتبه خاصی در نظر گرفته نخواهد شد و مدیراجرایی طرح صرفا مسئول اجرایی و طرف مذاکره و عامل هماهنگ کننده محققین طرح با امور پژوهشی موسسه شناخته میشود.

 تبصره ۲ : از نظر موسسه هر طرح تحقیقاتی نمیتواند بیش از یک مدیراجرا داشته باشد.

 تبصره ۳ : درصورتیکه مدیراجرایی طرح بهر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید یکی دیگر از مجریان طرح در درجه اول بنا به اعلام طرح دهندگان و در صورت عدم توافق ایشان به تشخیص امور پژوهشی موسسه عهده دار این وظیفه خواهد گردید.

 ماده ۱۱ – همکاران طرح : سایر اعضائی (اعضای هیئت علمی وغیر علمی) که به نحوی در روند اجرای طرح عهده دار مسئولیتهای ثانوی بوده و بخشی از عملیات اجرائی طرح بعهده آنها میباشد، تحت عنوان همکار طرح خوانده میشوند.

 ماده ۱۲ – درصورتیکه یکی از همکاران ویا طرح دهندگان به هر دلیلی از ادامه کار صرف نظر نماید، مدیراجرایی کتبا مدیریت امور پژوهشی موسسه را مطلع نموده و در صورتیکه لازم بداند فرد دیگری که عهده دار وظیفه وی خواهد بود را معرفی مینماید.

 ماده ۱۳- طرح دهندگان باید پیشنویس طرح تحقیقاتی خود را در قالب فرمهای ویژه این کار (Proposal) تهیه و جهت پیگیریهای بعدی بصورت کتبی به مدیر إجرائی طرح (و رونوشت به مدیر امور پژوهشی موسسه ) ارجاع دهند.

 تبصره : فرمهای پیشنویس طرحهای تحقیقاتی تحت نظارت کارشناسان أمور پژوهشی موسسه طراحی وتدوین گردیده و در اختیار هیأت علمی و أعضاء انجمن حجامت و سایر همکاران در زمینه تحقیقات قرار میگیرد. هر گونه تغییری در مندرجات ، کلیات و شکل ظاهری این فرمها از سوی محققین  باید با نظارت و کسب اجازه از امور پژوهشی موسسه صورت پذیرد.

 ماده۱۴ – مدیر أمور پژوهشی موسسه  موظف است در اولین فرصت ممکن طرح ارجاعی را در دستور کار شورای پژوهشی موسسه قرار داده و نسبت به بررسی و تصمیم گیری برای آن اقدام نماید.

 تبصره ۱ : در روند بررسی طرح درصورتیکه شورای پژوهشی موسسه لازم بداند میتواند جهت توجیه سوالات خود ارتباط لازم را بصورت کتبی و یا شفاهی با طرح دهنده (گان) برقرار نماید و یا طی جلساتی (غیر از جلسات شورا) از توجیهات و نظرات ایشان اطلاع حاصل نماید.

 تبصره ۲ : درصورتیکه شورای پژوهشی موسسه لازم بدانند میتوانند از طرح دهندگان برای دفاع و توجیه مطالب مندرج در پروپوزال برای شرکت در آن شورا دعوت بعمل آورند.

 ماده ۱۵- شورای پژوهشی موسسه موظف است در اولین فرصت ممکن (اولین مرحله بررسی طرحها پس از تاریخ دریافت) طرح ارسالی را دردستور کار خود قرارداده و به آن رسیدگی نماید.

 ماده ۱۶- شورای پژوهشی موسسه باید نتیجه بررسی و نظر خود را بصورت تصویب ، رد ، تصویب مشروط ، ارجاع به مراجع ذیصلاح و غیره از طریق مکاتبه مستقیم و همراه با رونوشت  به اطلاع طرح دهنده (گان) برساند.

 ماده ۱۷- در صورتیکه اجرای یک طرح دارای اولویت خاص زمانی بوده و یا طرح دهنده (گان) بودجه ای از موسسه طلب ننماید با اعلام کتبی این مطلب بوسیله مجری به مدیر امور پژوهشی موسسه  ، چنین طرحی میتواند بصورت خارج از نوبت معمول در دستورکار شورای پژوهشی موسسه قرار گیرد.

 ماده ۱۸- با توجه به شرح وظایف حوزه مدیریت امور پژوهشی موسسه کارشناسی و آماده نمودن طرحهای دریافتی برای شورای پژوهشی موسسه و کلیه امور اداری مالی و اجرائی طرحهای تحقیقاتی زیر نظر ریىس هیات مدیره موسسه بوسیله این واحد انجام میپذیرد.

 ماده ۱۹- برای بررسی طرحهای تحقیقاتی پیشنهاد شده که نیازمند نظرخواهی کارشناسی و تخصصی باشند، شورای پژوهشی موسسه بصلاحدید و از طریق مدیریت أمور پژوهشی موسسه میتواند ، موضوع را به گروه های تخصصی و یا افراد صاحبنظر جهت أخذ نظریه کارشناسی ارجاع دهد و از نظرات ایشان برای تصمیم گیریهای خود استفاده نماید.

 ماده ۲۰- پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی موسسه ، پیگیری روند اداری طرح از نظر صدور ابلاغیه یا عقد قرارداد ، پیگیری روند اجرائی ، پیگیری گزارشات و غیره بعهده مدیریت امور پژوهشی موسسه می بأشد.

 ماده ۲۱- مسئول اجرائی طرح پس از عقد قرارداد موظف به شروع عملیات اجرائی طرح به نحوی که در پیشنویس آن آمده و مورد تایید شورای پژوهشی موسسه قرار گرفته است ، میباشد.

 ماده ۲۲- درصورتیکه مدیر اجرای طرح به هر دلیلی ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغیه و یا عقد قرارداد طرح بدون عذر موجه طرح را شروع ننماید ، طرح مزبور توسط مدیریت امور پژوهش موسسه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تعلیق یا ادامه اجرای آن تصمیم گیری بعمل آمد. همچنین در صورتیکه در این مدت وجوهی از اعتبارات طرح در اختیار مدیراجرایی قرار گرفته باشد ، بوسیله همین مرجع مورد تصمیم گیری قرارخواهد گرفت. نتیجه تصمیمات فوق بصورت کتبی از طریق مدیریت امور پژوهشی موسسه (طرف قرارداد) به مدیر اجرایی طرح  اعلام خواهد شد.

 تبصره ۱ : چنانچه در پیشنویس طرح زمان خاصی برای شروع آن مشخص گردیده و یا اجرای طرح منوط به احراز شرایط ویژه ای باشد، مدیراجرایی موظف است مطابق آن شرایط و یا در زمان مشخص شده عمل نماید.

 تبصره ۲ : مدارک و شواهد لازم و یا ادله مربوط به شروع و یا عدم شروع کار و سایر موارد مورد نظر در این رابطه باید از سوی مجری طرح در اختیار تصمیم گیرندگان موضوع این ماده قرار گیرد.

 ماده ۲۳- مدیر اجرایی طرح موظف است مطابق مواد مندرج در قرارداد و یا بر اساس جدول زمانبندی طرح که در شروع به تایید شورای پژوهشی موسسه رسیده و زمانبندی ارائه گزارشات در آن مشخص شده ، گزارش پیشرفت علمی و اجرایی طرح را برای مدیریت امورپژوهشی موسسه ارسال دارد.

 تبصره: مفهوم گزارشها از نظرحوزه  مدیریت امور پژوهشی ، داشتن ارتباط مناسب و مداوم با مدیر اجرائی طرح است. مثلا اگر طرح بنا به هردلیلی از نظر اجرائی برای مدتی بحالت راکد درآمد مدیر اجرا باید درگزارشهای خود به مشکلات و نیازهای طرح اشاره نماید. بنابر این داشتن ارتباط کتبی در قالب گزارشهای دوره ای ازسوی مدیراجرایی با مدیریت أمور پژوهشی در مواعید مقرر شده در قرارداد یا متن پیشنویس طرح الزامی است.

 ماده ۲۴- مدیریت أمور پژوهشی به هر طریق لازم و ممکنه بر حسن اجرا و چگونگی روند اجرایی طرح نظارت خواهد نمود.

 تبصره: ناظر (یا ناظرین) هر طرح با مشورت مدیر امور پژوهشی موسسه و یا مرکز تحقیقاتی مربوطه بصورت محرمانه مشخص شده و با حکمی که از سوی رئیس هیات مدیره  دریافت مینماید به امر نظارت می پردازد. در رابطه با نظارت طرحهای در حال اجرا مدیریت امور پژوهشی تمهیداتی را در پیش خواهد گرفت که با ارسال اظهار نظرهای ناظر طرح، مدیریت امور پژوهشی موسسه یا دیکر مراکز تحقیقات در جریان پیشرفت کار طرحها قرار گیرند.

 ماده ۲۵- مدیریت امور پژوهشی موسسه موظف است پس از دریافت گزارشهای ارزشیابی شده طرحها نسبت به اختصاص باقیمانده اعتبارات طرح در اولین فرصت ممکن و مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نماید.

 ماده ۲۶- مدیر اجرائی موظف است در پایان اجرای طرح کلیه نتایج بدست آمده را بصورت گزارش نهایی مطابق با شرایطی که در متن قرارداد آمده است ، مرتب نموده و همراه ضمایم و اسناد مثبته جهت تسویه حساب پایانی طرح در اختیار مدیریت امور پژوهشی قراردهد.

 تبصره : برای استفاده مناسب از نتایج تحقیق و تهیه مستندات علمی لازم است گزارش نهائی طرح درقالب زیر تهیه گردد. بدیهی است موارد زیر با توجه به ماهیت طرح و نوع مطالعه تهیه میشود:

 ۱- معرفی تحقیق (شامل : زمان شروع و خاتمه تحقیق ، رقم بودجه مصرف شده ، منابع تامین بودجه ، بیان مسئله ، اهداف ، فرضیات وسوالات تحقیق ، تعریف واژه ها ، پیش فرضها ، محدودیتهای تحقیق و ملاحظات اخلاقی)

۲- دانسته های قبلی راجع به مسئله (شامل : چهار چوب تحقیق و مروری بر متون)

۳- مواد و روش کار (شامل : نوع تحقیق ، جامعه مورد تحقیق ، مشخصات نمونه پژوهش ، معیارهای ورود و خروج از مطالعه ، حجم نمونه و روش محاسبه آن ، محیط تحقیق ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری داده ها ، روش پایایی و روائی ابزار گردآوری داده ها ، چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری بکار رفته)

۴- یافته های تحقیق (شامل : جداول ، نمودارها ، عکسها ، مشخصات دقیق موارد تولید شده و کلیه اطلاعات مربوطه در این زمینه)

۵- نتایج بدست آمده (شامل : خلاصه یافته ها ، بحث وبررسی در مورد یافته ها ، تجزیه و تحلیل درمورد یافته ها ، نتیجه گیری نهایی)

۶- پیشنهادها (شامل : پیشنهاد براساس یافته ها ، پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ، پیشنهاد برای سازمانها و مراجع ذینفع و ذیربط)

۷- فهرستها (شامل : منابع فارسی ، منابع لاتین)

۸- پیوستها (شامل : پایان نامه های اجرا شده بر مبنای طرح ، مقالات تهیه و یا چاپ شده از تحقیق بهمراه نشانی دسترسی به آنها ، پرسشنامه های تحقیق ، جداول و نمودار ها ، عکسها ، برگه های ثبت اطلاعات و نتایج مصاحبه یا مشاهده و از این قبیل)

۹- چکیده طرح (الزامی است)

 ماده ۲۷- هر محقق بعنوان مدیر اجرایی طرح در حالتی که وی عضو هیئت علمی آموزشی است نمیتواند در یک زمان مسئولیت اجرای بیش از سه طرح تحقیقاتی را بعهده داشته باشد. در مورد طرح سوم مدیریت امور پژوهش با توجه به سابقه مدیر اجرایی (در ارائه گزارشات بموقع ، اجرای تحقیق مطابق مصوبات ، ارائه گزارشهای نهایی کامل و جامع ، انتشار مطلوب نتایج طرحهای قبلی و هماهنگی با مدیریت پژوهش در مسائل اجرایی و نظارت طرح) تصمیم خواهد گرفت.

 درهر حال هر محقق در یک زمان نمیتواند در بیش از پنج طرح تحقیقاتی بعنوان همکار اصلی شرکت داشته باشد.

 ماده ۲۸- برای فعالیت هر محقق بعنوان همکار طرح محدودیتی وجود ندارد.

 ماده ۲۹- کلیه تغییراتی که در عوامل اجرائی طرح (مدیراجرایی ، همکاران اصلی ، همکاران و غیره) در حین اجرای آن رخ میدهد باید به وسیله مدیر اجرایی طرح و بصورت کتبی و با ذکر ادله ، به حوزه مدیریت امور پژوهشی موسسه برای ثبت در پرونده اطلاع داده شود.

 ماده ۳۰- چنانچه ادامه یک طرح تحقیقاتی در حین اجرای آن مقدور نباشد و طرح لاجرم تعطیل گردد ، مدیر اجرایی باید این مطلب را به صورت کتبی به حوزه مدیریت امور پژوهشی مؤسسه اعلام نماید.

 ماده ۳۱- در مورد طرحهای موضوع ماده ۴٣ و به منظور تعیین علت تعطیلی طرح ، موضوع بوسیله مدیر امور پژوهشی موسسه و از طریق ناظر طرح  پیگیری شده و نتیجه بهمراه نظر مدیریت مذکور برای تصمیم گیری به شورای پژوهشی موسسه گزارش میگردد. درچنین حالتی مدیریت پژوهشی موسسه مانند ماده ۳۵ عمل خواهد نمود.

 ماده ۳۲- در صورتیکه مدیراجرای طرح به عللی نتواند عملیات اجرای طرح را در موعد مقرر به پایان برساند و از سوی دیگرخواستار ادامه اجرای آن باشد ، باید درخواست افزایش مدت زمان اجرای طرح را بهمراه دلایل عقب افتادگی از زمانبندی اولیه تنظیم نموده و به مدیریت پژوهشی موسسه ارائه نماید تا در این خصوص مطابق شرایط ماده ۳۵ تصمیم گیری لازم بعمل آید.

 ماده۳۳ – چنانچه مدیر اجرایی درخواست تغییر برخی از اقلام بودجه را بصورت جابجائی آنها درمجموعه بودجه مصوب و یا افزایش یک یا چند قلم از اقلام را نماید و این خواسته موجب افزایش یا کاهش رقم بودجه شود، باید پیشنهاد خود را باذکر دلیل برای بررسی به حوزه مدیریت پژوهشی موسسه ارائه نماید. در این مورد مشابه ماده ۳۵ تصمیم گیری بعمل می اید.

ماده ۳۴- اعتبارات مصوب طرح مطابق قرارداد منعقد شده بین مدیر اجرایی طرح و پس از تایید کارشناسان یا ناظرین حوزه مدیریت امور پژوهشی از طریق امور مالی موسسه دراختیار مدیر اجرایی قرار میگیرد.

 ماده ۳۵- هزینه های کارمندی (پرسنلی) طرح باید مطابق با  آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به آن که در موسسه مورد اجرا میباشد تنظیم ، محاسبه و پرداخت گردد.

 ماده ۳۶- کلیه منافع مادی حاصل از اجرای طرح تحقیقاتی و همچنین دستاوردها و نتایج حاصل از آن متعلق به موسسه طب سنتی و حجامت و طرح دهندگان بوده و موسسه میتواند بصلاحدید خود و از طریق عقد قرارداد بخشهای مشخصی از این منافع را به طرح دهنده (گان) واگذار نماید. مرجع تشخیص برای این امر متن قرارداد اجرای آن طرح میباشد.

 ماده ۳۷- طرح دهندگان و سایر همکاران اجرایی طرح موظفند در هر موردی که نتایج یا گزارشهای طرح خود را پس از کسب موافقت مؤسسه بصورت انتشار مقاله ، کتاب و یا گزارش و از این قبیل برای مراجع مربوطه و یا مجلات مختلف داخلی یا خارجی ارائه مینمایند ، جمله أی مبنی بر اینکه «این تحقیق با حمایت مالی و معنوی موسسه طب سنتی و حجامت انجام پذیرفته است» را همراه با شماره تلفن و لوکوی موسسه  و سایر مشخصات طرح قید نمایند. در غیر این صورت حق هرگونه پیگیریهای بعدی برای موسسه محفوظ خواهد بود

 ماده ۳۸- درکلیه مواردی که حاصل نتایج طرح تحقیقاتی بصورت خبر ، گزارش و از این قبیل از سوی موسسه انتشار می یابد ، فقط اسامی طرح دهندگان بترتیبی که در پرونده طرح آمده است قید میگردد.

 تبصره: در صورتیکه طرح دهندگان ترتیب خاصی برای ذکر نام خود (بجز آنچه در پرونده ذکر شده است) تعیین نمایند ، ضروری است که موضوع بصورت کتبی وبا امضای تمامی طرح دهندگان به حوزه مدیریت امور پژوهشی موسسه اعلام گردد.

 ماده ۳۹- کلیه امتیازات معنوی و علمی یک طرح بین طرح دهندگان و همکارانی که با آنها همکاری داشته اند به نسبت همکاری و مشارکت در انجام کار تقسیم میشود. مرجع تشخیص در این رابطه قرارها و مکتوبات بین کلیه همکاران طرح میباشد.

 ماده ۴۰- امتیازات مربوط به ارتقای گروه و رتبه علمی اعضای هیئت علمی که مجری طرحهای تحقیقاتی میباشند مطابق آئین نامه های اداری و آموزشی موسسه معین و از طریق بخش های مربوطه اعمال میگردد.

ماده ۴۱- مواردی که در این آیین نامه مد نظر قرار نگرفته ویا بحسب موقعیت از موارد استثنائی محسوب میگردد در شورای پژوهشی موسسه تصمیم گیری خواهد شد و از طریق مدیریت امور پژوهشی موسسه إبلاغ می کردد.

ماده ۴۲- آئین‌نامه امور پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات حجامت ایران ۴۲ ماده و ۱۵ تبصره تدوین شده است.

error: تمامی حقوق وب سایت برای موسسه طب سنتی و حجامت محفوظ است